Każde państwo członkowskie UE powinno w swoich systemach prawnych zagwarantować w stopniu  niezbędnym do realizacji celów postępowania karnego odpowiednia ochronę praw pokrzywdzonych i świadków z poszanowaniem ich godności i zapewnieniem ochrony przed wtórną wiktymizacją. Praktyka stosowania przyjętych na gruncie krajowym w tej mierze rozwiązań prawnych przy braku odpowiedniej współpracy organów wzbudza jednak wątpliwości. Warto przyjrzeć się zatem wdrożonej do krajowego porządku prawnego ustawie z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, aby wskazać na jej mankamenty prawne, dokonać oceny stosowania przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce, zwrócić uwagę na wątpliwości interpretacyjne. Ustawa pełni ważna rolę w kształtowaniu odpowiedniego poziomu ochrony pokrzywdzonego i świadka, jednocześnie dość głęboko ingeruje w sferę praw rodzicielskich obojga rodziców, co nie powinno uchodzić uwadze organowi ochrony  jak i organowi procesowemu, które odpowiadają za współprace z innymi organami ochrony prawa dla dobra rodziny i małoletnich dzieci.

 

 

An attempt to assess the adopted legal solutions in Polish law on

under the Act of November 28, 2014.

on protection and help for the victim and the witness

 

Each EU Member State should in its legal systems guarantee to the extent necessary to achieve the objectives of criminal proceedings, adequate protection for the rights of victims and witnesses, while respecting their dignity and ensuring protection against secondary victimization. However, the practice of applying legal solutions adopted in Poland in this respect in the absence of appropriate cooperation between the authorities raises doubts. It is worth looking at the Act On protection and help for the victim and witness of 28 November 2014 to indicate its legal shortcomings, assess the application of legal solutions adopted in practice, pay attention to interpretation doubts. The Act plays an important role in shaping the appropriate level of protection for the victim and the witness, while at the same time quite deeply interferes in the sphere of parental rights of both parents This should not escape the attention of the protection authority and the procedural authority, which are responsible for cooperation with other law enforcement authorities for the benefit of the family and minors.