Kancelaria Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Kancelaria istnieje od 2004 roku i mieści się w Szczecinie.

Czytaj więcej...

Kancelaria Prawna

Kompleksowe usługi prawne z wielu dziedzin prawa. Obsługa osób fizycznych i prawnych w tym instytucji sektora finansów publicznych, firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wspólnot mieszkaniowych, banków i instytucji finansowych, stowarzyszeń i fundacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji ogólnej i specjalnej. 

Czytaj więcej...

Kancelaria Prawna

Kancelaria Radcy Prawnego
dr Krzysztof Gorazdowski
ul. Kopańskiego 93/9 lub ul. Gen. S. Maczka 46/1; 71-050 Szczecin
tel. 00 48 603 955 437 
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czytaj więcej...

Aktualności

Prev Next

Cyberzagrożenia w cyberprzestrzeni/Cyberbulling in cyberspace

Postępująca informatyzacja i komputeryzacja przestrzeni publicznej niosą ze sobą szereg zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko w sieci Internet ale w całej cyberprzestrzeni. Ataki w cyberprzestrzeni staja się dość istotnym narzędziem walki teleinformatycznej w prowadzonych konfliktach zbrojnych na świecie. W szczególności ataki grup hackerskich Rosji, Chin, USA, Izraela potrafią nierzadko wywoływać istotne napięcia w stosunkach międzynarodowych. Do najistotniejszych zagrożeń współczesnej cyberprzestrzeni można zaliczyć: cyberterroryzm,  cyberprzestępczość, zagrożenia związane z siecią Internet w tym ataki typu malware/ransomware, zagrożenia bezprzewodowe, szpiegostwo komputerowe oraz wojny cybernetyczne. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest podstawowym obowiązkiem każdej władzy, zarówno w odniesieniu do obrotu gospodarczego (e-commerce) jak i funkcjonowania administracji publicznej (e-goverment). Problem w tym, że cyberprzestrzeń jako zjawisko złożone i trudne do nadzoru nie może być regulowane przez jeden określony system lub porządek prawny. W miarę rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” oraz powszechnego wykorzystywania narzędzi informatycznych przy świadczeniu usług i wytwarzaniu towarów zwiększa się potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberzpieczeństwa, co stanowi...

Czytaj wiecej...

Penalizacja zjawisk stalkingu, cyberstalkingu i mowy nienawiści – próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych na płaszczyźnie prawnokarnej

We współczesnym świecie stalking, cyberstalking oraz mowa nienawiści uważane są za zachowania stanowiące poważne naruszenie praw człowieka w tym  prawa do wolności, prywatności i godności osobistej. Zwłaszcza przestępstwa z nienawiści (hate crimes) są poważnym problemem dla rozwoju społeczeństwa. Otocznie społeczne nie może tolerować zachowań nacechowanych dręczeniem ofiar,  ich prześladowaniem w internecie lub świecie realnym. Nie możemy być obojętni na  propagowanie nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej i ogólne szerzenie nietolerancji wobec drugiego człowieka podważającej ideę demokracji, bezpieczeństwa i pluralizmu. Także organy ścigania nie mogą pozostawać bierne w odniesieniu do takich czynów zabronionych jak: przemoc i gorżba bezprawna motywowane uprzedzeniami (art. 119 K.k.),  stalking (art. 190 a K.k.), propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu ( art. 256 K.k.), rasizm (art. 257 k.k.),  obraza uczuć religijnych (art. 196 K.k.), zniesławienie (art. 212 K.k.) oraz  zniewaga (art. 216 K.k.), choć wiele zależy od postawy samych osób pokrzywdzonych.  W artykule przedstawiono problematykę stalkingu i cyberstalkingu oraz przestępstw wynikających...

Czytaj wiecej...

Próba oceny karnoprawnych regulacji zwalczania mowy nienawiści

Autor w publikacji wskazuje na problem nieustannego konfliktu pomiędzy wolnością słowa (swobodą wypowiedzi), a mową nienawiści używaną w komunikacji przez polityków i zwykłych ludzi w demokratycznym państwie, nie tylko w celu utrwalania znaczenia praw i wolności obywatelskich, lecz nierzadko w celu antagonizowania określonych grup społecznych. Dokonują próby oceny narzędzi prawnych w walce z mową nienawiści i ich skutecznością w zwalczaniu tej patologii społecznej, jak również wskazują na dalszą potrzebę zmian w prawie karnym w tym zakresie w celu ułatwienia osobom doświadczającym mowy nienawiści i dyskryminowanym dochodzenia sprawiedliwości. Należy przy tym pamiętać, iż problem wyłączenia z życia społecznego mowy nienawiści jest niezwykle złożony i w praktyce trudny do realizacji. Każdorazowa ingerencja ustawodawcy w prawa i wolności obywatelskie powinna być proporcjonalna i starannie przemyślana i nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczania tych praw.   An attempt to evaluate criminal law regulations to combat hate speech in Poland   The article draws attention to the problem of...

Czytaj wiecej...

Kradzież tożsamości w sieci w ujęciu normatywno-opisowym

Kradzież tożsamości, często określana także jako defraudacja, fałszerstwo, przejmowanie tożsamości lub danych osobowych identyfikujących użytkownika, to przestępstwo dość powszechne w sieci Internet. Z reguły mamy do czynienia z zachowaniem polegającym na bezprawnym pozyskaniu naszych danych osobowych i wykorzystaniu ich wbrew naszej woli w różnych celach przestępczych. Pozyskane w sposób bezprawny dane identyfikujące naszą tożsamość mogą być wykorzystywane do wyłudzenia kredytu na nasze imię i nazwisko; prowadzenia fałszywej działalności gospodarczej w celu wyłudzania, np. zwrotu podatku VAT, dotacji; wynajęcia hotelowego pokoju w celu kradzieży znajdującego się w nim mienia; zaboru w celu przywłaszczenia pojazdu z wypożyczalni samochodów; zawarcia umowy telekomunikacyjnej w celu wyłudzenia sprzętu i usług lub innych zdarzeń. Problem narasta z uwagi na rosnąca potrzebę wykorzystywania danych osobowych do przekazywania i wymiany informacji oraz zawierania transakcji na odległość z różnymi podmiotami. Warto zatem przyjrzeć się bliżej omawianej problematyce i wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Internet based Identity Theft in terms of...

Czytaj wiecej...

Pomoc prawna w sprawach cywilnych i karnych dotyczących kredytów waloryzowanych kursem CHF - komunikat

Kancelaria Radcy Prawnego dr Krzysztof Gorazdowski prowadzi sprawy sądowe z zakresu roszczeń cywilnych p-ko instytucjom bankowym udzielającym tzw. kredytów pseudofrankowych  (indeksowanych i denominowanych) w związku z bezprawnym stosowaniem w zawieranych umowach tzw. klauzul niedozwolonych (abuzywnych) obejmujących, m.in. : stosowanie niedozwolonej waloryzacji (tzw. spread), dowolnej zmiany ustalonego oprocentowania oraz pobierania tzw. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i zamieszczania w umowach innych bezskutecznych postanowień, jak również prowadzi sprawy karno-gospodarcze w imieniu pokrzywdzonych z tytułu nieprawidłowości przy prowadzeniu akcji kredytowych przez banki z konsumentami i doprowadzenia ich niekorzystnego rozporządzenia mieniem po uprzednim wyzyskaniu błędnego przekonania kredytobiorców o całkowitym koszcie kredytu (CKK), zatajeniu faktycznych konsekwencji spłaty kredytu udzielanego na podstawie kursu kupna CHF, a spłacanego na podstawie kursu sprzedaży CHF, celowego niesprecyzowania kryteriów ustalania tego kursu, zatajenia ryzyka kursowego, w szczególności ryzyka związanego ze wzrostem zobowiązania w związku ze zmianą kursu CHF, ukrycia przed konsumentami tzw. pozostałych kosztów kredytu, w rezultacie przedstawienia konsumentom do zawarcia...

Czytaj wiecej...

Próba oceny przyjętych rozwiązań prawnych na gruncie ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Każde państwo członkowskie UE powinno w swoich systemach prawnych zagwarantować w stopniu  niezbędnym do realizacji celów postępowania karnego odpowiednia ochronę praw pokrzywdzonych i świadków z poszanowaniem ich godności i zapewnieniem ochrony przed wtórną wiktymizacją. Praktyka stosowania przyjętych na gruncie krajowym w tej mierze rozwiązań prawnych przy braku odpowiedniej współpracy organów wzbudza jednak wątpliwości. Warto przyjrzeć się zatem wdrożonej do krajowego porządku prawnego ustawie z dnia 28 listopada 2014r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, aby wskazać na jej mankamenty prawne, dokonać oceny stosowania przyjętych rozwiązań prawnych w praktyce, zwrócić uwagę na wątpliwości interpretacyjne. Ustawa pełni ważna rolę w kształtowaniu odpowiedniego poziomu ochrony pokrzywdzonego i świadka, jednocześnie dość głęboko ingeruje w sferę praw rodzicielskich obojga rodziców, co nie powinno uchodzić uwadze organowi ochrony  jak i organowi procesowemu, które odpowiadają za współprace z innymi organami ochrony prawa dla dobra rodziny i małoletnich dzieci.     An attempt to assess the adopted legal solutions...

Czytaj wiecej...