Autor w publikacji wskazuje na problem nieustannego konfliktu pomiędzy wolnością słowa (swobodą wypowiedzi), a mową nienawiści używaną w komunikacji przez polityków i zwykłych ludzi w demokratycznym państwie, nie tylko w celu utrwalania znaczenia praw i wolności obywatelskich, lecz nierzadko w celu antagonizowania określonych grup społecznych. Dokonują próby oceny narzędzi prawnych w walce z mową nienawiści i ich skutecznością w zwalczaniu tej patologii społecznej, jak również wskazują na dalszą potrzebę zmian w prawie karnym w tym zakresie w celu ułatwienia osobom doświadczającym mowy nienawiści i dyskryminowanym dochodzenia sprawiedliwości. Należy przy tym pamiętać, iż problem wyłączenia z życia społecznego mowy nienawiści jest niezwykle złożony i w praktyce trudny do realizacji. Każdorazowa ingerencja ustawodawcy w prawa i wolności obywatelskie powinna być proporcjonalna i starannie przemyślana i nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczania tych praw.

 

An attempt to evaluate criminal law regulations to combat hate speech in Poland

 

The article draws attention to the problem of permanent conflict between freedom of speech (freedom of expression) and hate speech used in communication by politicians and ordinary people in a democratic state, not only to strenghten the importance of civil rights and freedom, but often to antagonize specific social groups. They attempt to evaluate legal tools in the fight against hate speech and their effectiveness in combating this social pathology, but also stress further need for changes in criminal law in this area to facilitate those experiencing hate speech and discriminatory justice. It should be noticed that the problem of excluding hate speech from social life is extremely complex and difficult to implement in practice. Each interference of the legislator with civil rights and freedom should be proportionate and carefully thought out and can not lead to an unjustified limitation of these rights.