Postępująca informatyzacja i komputeryzacja przestrzeni publicznej niosą ze sobą szereg zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko w sieci Internet ale w całej cyberprzestrzeni. Ataki w cyberprzestrzeni staja się dość istotnym narzędziem walki teleinformatycznej w prowadzonych konfliktach zbrojnych na świecie. W szczególności ataki grup hackerskich Rosji, Chin, USA, Izraela potrafią nierzadko wywoływać istotne napięcia w stosunkach międzynarodowych. Do najistotniejszych zagrożeń współczesnej cyberprzestrzeni można zaliczyć: cyberterroryzm,  cyberprzestępczość, zagrożenia związane z siecią Internet w tym ataki typu malware/ransomware, zagrożenia bezprzewodowe, szpiegostwo komputerowe oraz wojny cybernetyczne. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa w cyberprzestrzeni jest podstawowym obowiązkiem każdej władzy, zarówno w odniesieniu do obrotu gospodarczego (e-commerce) jak i funkcjonowania administracji publicznej (e-goverment). Problem w tym, że cyberprzestrzeń jako zjawisko złożone i trudne do nadzoru nie może być regulowane przez jeden określony system lub porządek prawny. W miarę rozwoju „społeczeństwa informacyjnego” oraz powszechnego wykorzystywania narzędzi informatycznych przy świadczeniu usług i wytwarzaniu towarów zwiększa się potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu cyberzpieczeństwa, co stanowi wyzwanie dla państwa i stanowionych regulacji prawnych.

The ongoing computerization and computerization of public space carry a number ofsecurity threats not only in the Internet but throughout cyberspace. Attacks in cyberspace become quite an important tool in the fight against teleinformatics in the ongoing armed conflicts in the world. In particular, attacks by hacker groups in Russia, China, the United States and Israel can often trigger significant tensions in international relations. Cyberterrorism, cybercriminals, Internet threats including malware / ransomware, wireless threats, computer espionage and cyberwar attacks are among the most important threats to modern cyberspace. Ensuring cyber security in cyberspace is the primary responsibility of every authority, both in terms of e-commerce and e-government. The problem is that cyberspace as a complex phenomenon and difficult to supervise can not be regulated by one specific system or legal order. With the development of the information used by the society and the widespread use of IT tools in the variety of services and the production of goods, there should be an increased level of cyber security which is challenging for the country and its legal regulations.